prigovor

  • 11 December 2017
  • 3 odgovora
  • 6539 pregleda

PRIGOVOR

PREDMET PRIGOVORA:
1. VIP NE ISPUNJAVA UGOVORNU OBVEZU U OSTVARIVANJU KORIŠTENJA USLUGE
Kao ugovorni pretplatnik VIP-ovih usluga (Pretplatnički odnos zasnovan 31. svibnja 2016. godine, Pretplatnički broj: 38515******, Vip online registracijski kod ********, s ugovorenom visinom mjesečne naknade u iznosu 190 kuna), dana 26. rujna 2017. ostajem bez usluge Interneta što odmah i prijavljujem korisničkoj službi VIP-a putem telefona (sadržaj i broj razgovora moguće je utvrditi na snimkama korisničke službe operatera). Nitko do djelatnika VIP-a s kojima sam razgovarao telefonom nije bio u mogućnosti utvrditi razlog prekida davanja usluge Interneta. 30. rujna i dalje nisam u mogućnosti koristiti usluge Interneta te odlazim u poslovnicu VIP-a u trgovačkom centru Supernova - Dubrava (Garden Mall) gdje također podnosim pisani prigovor potpisan od strane djelatnika VIP-a i proslijeđen VIP-u. Kako se rješenje nije nalazilo upućujem pisani prigovor elektroničkom poštom VIP-u, a isto činim, kao što sam već naveo, i uz pomoć djelatnika u poslovnici VIP-a u trgovačkom centru Supernova – Dubrava (Garden Mall). Iako ustrajno inzistiram na otklanjaju „kvara“, od strane davatelja usluge ne nailazim na konstruktivni dijalog i razumijevanje.
Jedan od djelatnika kao mogući razlog prestanka davanja usluge Interneta utvrđuje problem s „Routerom“ uslijed kojega je došlo radi promjene adrese jer su uređaji preseljeni s adrese Av. Dubrava 215 u Međugorsku ulicu 61. Unatoč tomu što sam kao adresu dostave Routera dao Međugorsku 61, davatelj usluge dostave uređaj pokušava dostaviti na adresu Međugorska 35 gdje ga ne uspijevam preuzeti. Sve ovo navodim kao obrazloženje što Router nikada nije dostavljen. No, Router je kao mogući uzrok prekida davanja usluge samo jedan u nizu uzroka koje su djelatnici VIP-a u idućim danima u telefonskim razgovorima kojima sam s njima obavljao nalazili kao mogući uzrok prekida u davanju usluge koju sam ugovorio s VIP-om.
U razdoblju u kojem nisam bio u mogućnosti koristiti ugovorene usluge, prekidam ugovorne obveze s VIP-om (u skladu s dotad valjanim Ugovorom) jer nemogućnost korištenja Interneta značajno utječe na obavljanje moga posla. Time mi nastaje golema materijalna šteta i značajno negativno utječe na moj profesionalni dignitet i ugled u poslovnoj zajednici s kojom surađujem, a za što ću zasigurno
podnijeti odštetni zahtjev, preko pravnika koji zastupa moju firmu i mene osobno, ako ne naiđem na
konstruktivno, razumno i povoljno rješenje ovog slučaja od strane VIP-a.
Ističem da sam i dalje u pretplatničkom odnosu s VIP operaterom za korištenje usluge mobilne komunikacije (na više brojeva mobilnih telefona što nakon ovakva neprofesionalnog odnosa i iskustva prema meni kao korisniku VIP-ovih usluga namjeravam raskinuti čim se za to stvore uvjeti.
Postupam u skladu sa svim pozitivnim normama koje pretplatnik nezadovoljan uslugom VIP-a treba poduzeti.
PRILAŽEM: izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te propisanih novih prava za korisnike i obveze za operatore HAKOM-a koje su primjenjive u predmetu prigovora, a koje su u slučaju propuštene provesti te ih smatram utemeljenjem za daljnja postupanja:
- Prava od 4. srpnja 2016.
1a. Operator je u obvezi otkloniti kvar na pretplatničkoj opremi koja se nalazi u najmu korisnika, odnosno koja je ustupljena korisniku, u roku od pet dana od prijave kvara, a u roku od najviše tri dana korisnika obavijestiti o vremenu i načinu otklona kvara. Ukoliko operator ne otkloni kvar u navedenom roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora, osim ukoliko je kašnjenje u otklonu kvara uzrokovano krivnjom korisnika ili višom silom.
- Prava od 1. siječnja 2017.
1b. U slučaju kvara pretplatničke linije ili opreme operator je obvezan ponuditi korisniku umanjenje naknade ili obeštećenje s datumom izdavanja računa te je korisnik obvezan u roku od sedam dana obavijestiti operatora o odabiru. Operator je obvezan provesti odabir korisnika u sljedećem mjesečnom obračunskom razdoblju.
- Odredba HAKOM-a

1c. Za svaki kvar u djelokrugu odgovornosti operatora koji traje dulje od 24 sata imate pravo na umanjenje mjesečne ili tromjesečne naknade za pristup komunikacijskom sustavu, razmjerno duljini trajanja kvara.

Smatram da je u svemu gore navedenom operater odnosno VIP propustio postupiti prema meni kao korisniku usluge te je značajno pridonio da se na računu za mjesečnu naknadu ispostavi potrošnja prijenosa podataka u iznosu 5.700,72 kuna što je također predmet ovog prigovora kako ću obrazložiti u nastavku.
2. NEISPUNJAVANJE ZAKONSKIH OBVEZA VIP-a U POSTUPANJU USLIJED POTROŠNJE IZVAN PROSJEČNOG MJESEČNOG OKVIRA

U listopadu, s datumom dospjeća 16. listopada 2017. VIP mi ispostavlja račun za razdoblje od 1. – 30. rujna 2017. u iznosu od 5. 700,72 kune. Navedena potrošnja u prijenosu podataka navedena je 569,915 GB s cijenom od 4.427,41. Navedeni račun koji mi je upućen bio je prvi i jedini način na koji sa doznao da je u količini prijenosa podataka učinjeno golemo odstupanje u odnosu na prosjek moje uobičajene potrošnje u prijenosu podataka. Ističem, na tako drastično povećanje potrošnje od strane VIP-a niti u jednom trenutku nisam bio upozoren! Odmah po primitku računa ponovno odlazim u poslovnicu VIP-a u trgovačkom centru Supernova - Dubrava (Garden Mall) gdje ovoga puta podnosim prigovor na iznos računa. U njemu navodim, a mogu to dokazati svim prethodnim računima da mi korištenje homeboxa u godinu i pol pretplatničkog odnosa nikada nije premašivao iznos od 170 kuna. Krajem listopada, odnosno kada je račun za rujan VIP već ispostavio, u komunikaciji s djelatnicima VIP-a u svezi s mojim prigovorom za iznos računa rečeno mi je da je prekid davanja usluge Interneta „najvjerojatnije“ prouzročen prekoračenjem uobičajene mjesečne potrošnje. Upozoravam još jednom da me operater na takvo što niti u jednom trenutku nije upozorio niti me obavijestio (time nedvojbeno ne ispunjava svoje obveze prema korisniku kako određuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i omogućava mi daljnja postupanja u sankcioniranju operatera).
Kako me o prekomjernoj i neuobičajeno velikoj količini prenesenih podataka operater nije obavijestio, uz golemu materijalnu štetu i gubitak poslovnoga ugleda, smatram da me izložio mogućnosti ugroze i zloporabe mojih zaštićenih i osobnih podataka. Time su prekršena moja prava prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka koji uključuje i zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka.
PRILAŽEM: Niže navedena odredba HAKOM-a nije provedena.
- Odredba HAKOM-a
Operator mora upozoriti korisnika u najkraćem mogućem roku ako je trošak korištenja usluga dvostruko veći od prosječnog iznosa računa za usluge u prethodna tri mjeseca. Kada korisnik koristi uslugu u razdoblju manjem od tri mjeseca operator ga mora upozoriti u trenutku kada ukupan trošak korištenja javnih komunikacijskih usluga bude dvostruko veća od ugovorenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade. Iznimno se potrošnja može prekoračiti dok poziv ili prijenos podataka traje, odnosno dok se usluga kojom se prekoračuje limit ne završi.
I nakon svega VIP mi ispostavlja račun s datumom dospjeća 15. studenoga 2017. s navodom o plaćanju po opomene za račun broj 0000460126102017 u iznosu 221,59 kuna na kojem je za razdoblje rujna koje je predmet mojeg prigovora navedeno potraživanje od 207,55 kuna, a onda i račun s datumom dospjeća 16. studenoga 2017. na iznos od 117,44 kune za razdoblje od 1. – 31. listopada 2017. dakle za razdoblje u kojem temeljem zahtjeva za raskidom ugovorne obveze s VIP-om nisam koristio usluge tog operatera.
Ističem da sam dana platio neosporni dio računa za mjesec rujan 2017. u iznosu od 180,00 kuna.
ZAKLJUČAK:
Postupio sam u skladu sa svim normama primjenjivima u ovom slučaju, od prijave prigovora zbog prekida davanja usluge do prigovora na visinu upućenog mi računa. Uputio sam pisane prigovore operatoru u zadanim rokovima od 30 dana od dana dospjeća računa, s jasno opisanim razlozima prigovora.
Nikada nisam primio bilo kakvo pisano očitovanje VIP-a (osim opomene i računa). Dakle, operater nije ispunio obvezu provođenja postupka povodom prigovora, te mi nije pisanim putem odgovorio, odnosno očitovao se o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.


Temeljem navedenog i svih mojih dosadašnjih postupanja kao oštećenika te daljnjih pravnih mogućnosti koje su mi na raspolaganju nalazim mogućim i smatram jedinim mogućim rješenjem ovoga slučaja trajno poništenje potraživanja VIP-a u iznosu od 5.700,72 kune.
Kako postupanje VIP-a smatram neprihvatljivim prema odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama u zadanom roku podnosim pritužbu Povjerenstvu za pritužbe operatera. Ovisno o daljnjim postupanjima operatera, a u zakonskim rokovima, uputit ću prigovore na postupanje HAKOM-u, Povjerenstvu za sporna potraživanja te Inspektoratu ministarstva gospodarstva kao temeljnim institucijama kojima se može obratiti u zaštiti prava korisnika usluga i potrošača.

Odgovora 3

Razina korisnika 1
U tebe su fino nasaftali a. Al ono brijem đabe ti sve, to je vip
Razina korisnika 5
PREDMET PRIGOVORA:
1. VIP NE ISPUNJAVA UGOVORNU OBVEZU U OSTVARIVANJU KORIŠTENJA USLUGE

... i?

Forum nije službeni kanal podnošenja prigovora već su oni definirani uvjetima poslovanja.
Razina korisnika 3
PRIGOVOR

PREDMET PRIGOVORA:
1. VIP NE ISPUNJAVA UGOVORNU OBVEZU U OSTVARIVANJU KORIŠTENJA USLUGE .


Pozdrav Nenade!

Žao nam je ako je došlo do kakvih poteškoća uzrokovanih s naše strane no ovo doista nije mjesto gdje se pokreće žalbeni postupak. U tvojoj objavi sam obrisala privatne podatke kao što su broj telefona i registracijski kod radi mogućnosti potencijalne zloupotrebe a tebe molim da nam se javiš na sluzba.za.korisnike@vipnet.hr kako bi pokrenuo žalbeni postupak i kako bi imali mogućnost pronaći rješenje, vjerujemo, na obostrano zadovoljstvo.

Odgovori